Plannen gebied Spier-Moraine


Het ontwerp-Inrichtingsplan Spier-Moraine en het Watergebiedsplan voor ditzelfde gebied liggen van 27 maart 2014 t/m 7 mei 2014 ter inzage. Hieronder leest u waar deze plannen over gaan, wanneer ze toegelicht worden en hoe u hierop kunt reageren.

Ontwerp Inrichtingsplan Spier-Moraine

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben van de Bestuurscommissie Dwingelderveld het ontwerp Inrichtingsplan Spier-Moraine ontvangen. In dit ontwerp Inrichtingsplan, dat is opgesteld op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), staan maatregelen op het gebied van natuur, water, recreatie, landschap en cultuurhistorie. De Bestuurscommissie Dwingelderveld heeft het voornemen om de maatregelen die in het ontwerp Inrichtingsplan staan, uit te voeren.

Watergebiedsplan

Voor hetzelfde gebied heeft het Waterschap Reest en Wieden een Watergebiedsplan opgesteld. Het doel hiervan is het realiseren van GGOR natuur (Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime), het afkoppelen van het landbouwwater door het Dwingelderveld Noord Oost, het optimaliseren van de waterhuishouding voor de landbouw en verbetering van de regenwaterafvoer van het dorp Spier. De maatregelen om het GGOR te realiseren zijn onderdeel van het Inrichtingsplan.

Beide plannen, die inhoudelijk nauw verweven zijn, worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Terinzagelegging

Voordat Gedeputeerde Staten het ontwerp Inrichtingsplan kunnen vaststellen ligt het gedurende zes weken ter inzage op diverse locaties in de provincie Drenthe. Ook het Watergebiedsplan ligt zes weken ter inzage voordat het waterschap Reest en Wieden het kan vaststellen.

Beide plannen liggen van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 ter inzage bij:
- de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen;
- de gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1 te Diever;
- de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen;
- het waterschap Reest en Wieden, Blankenstein 540 te Meppel.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 mei 2014, bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze over het ontwerp Inrichtingsplan èn het Watergebiedsplan naar voren brengen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Geef daarbij duidelijk aan of uw zienswijze gericht is op het ontwerp Inrichtingsplan of het Watergebiedsplan.

Binnen deze termijn kunt u  uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Voor het ontwerp Inrichtingsplan kunt u terecht bij mevrouw G. Pothof, telefoon (0592) 36 5354 of de heer W. Paas, telefoon (0592) 365331. Voor het Watergebiedsplan kunt u uw zienswijze mondeling naar voren brengen bij de heer S. Bootsma, telefoon (0522) 276843 of de heer S. Nijs, telefoon (0522) 276716.

Informatieavond en vragenuur

Op donderdag 10 april wordt een informatieavond over beide plannen gehouden. U bent vanaf 19.30 uur  welkom in het Schortinghuis in Spier voor een kop koffie. De avond start om 20.00 uur. Tijdens deze avond worden de doelen en maatregelen toegelicht en is er ruimte voor algemene vragen.
Mocht u individuele vragen hebben over een van de plannen, dan kunt u die stellen tijdens het vragenuur. De projectleiders kunnen dan ingaan op uw specifieke situatie. Op dinsdagmiddag en dinsdagavond 15 april worden van 14.00 tot 17.30 uur  en van 19.00 tot 21.00 uur gesprekken ingepland in het Schortinghuis in Spier. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar mevrouw Pothof (g.pothof@drenthe.nl)  Geef daarbij aan of uw voorkeur uitgaat naar de middag of de avond en over welk plan u wilt praten: het ontwerp Inrichtingsplan, het Watergebiedsplan of beide. U ontvangt zo spoedig mogelijk daarna een uitnodiging.