Zeldzame planten bedreigd in voortbestaan door te veel stikstof in de lucht


Natuurmonumenten is onlangs begonnen met de uitvoering van zogenaamde PAS-maatregelen, wat staat voor Programma Aanpak Stikstof. Op maar liefst 71 plekken in het Dwingelderveld wordt door plaggen en maaien begroeiing verwijderd, waarbij afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden meer of minder humus wordt weggehaald.

Het maken van plagstroken is nodig om te voorkomen dat het gebied nog verder vergrast. Foto: Axel Wiewel.

Veel te veel stikstof in de lucht

Deze werkzaamheden zijn nodig om de gevolgen te bestrijden van het feit dat er veel te veel stikstof in de lucht zit, die op bodem, begroeiing en water neerslaat. Stikstof werkt als mest. Diverse grassoorten hebben daar baat bij, zoals pijpenstrootje en bochtige smele, maar die planten verdringen meer bijzondere en zeldzame soorten, zoals heide. Bovendien groeien open heidegebieden door al die mest in de lucht sneller dicht tot bos. Het stikstofprobleem wordt voor een groot deel veroorzaakt door de landbouw, en voor een veel kleiner deel door het verkeer en de industrie.

Het plagsel en maaisel wordt afgevoerd in dumpers en opgeslagen in grote depots. Daarna wordt de bodem bekalkt. De werkzaamheden gaan in principe door tot het eind van dit jaar.


Ook branden en grazen

Gecontroleerd branden. Foto: Axel Wiewel

Het teveel aan stikstof in de lucht is een groot probleem. Natuurbeheerders moeten daarom uitgebreide maatregelen nemen om de schadelijke gevolgen van het overheidsbeleid binnen de perken te houden.

Tot de extra maatregelen die Natuurmonumenten neemt, behoren intensieve begrazing - veel schapen en geiten grazen op één plek, gedurende een korte periode, enkele keren per jaar en meer jaren achtereen. Ook worden diverse heidepercelen gecontroleerd afgebrand. Dat is goed voor de hei, en slecht voor de overwoekerende grassen.