Schapen en geiten voorkomen dat de heide dichtgroeit met grassen en bomen


In het Dwingelderveld zullen bezoekers de komende maanden op verschillende locaties tijdelijke rasters zien met schapen en geiten erin. Deze dieren zijn nodig bij het beheer van Nationaal Park Dwingelderveld. Deze zogenoemde ‘drukbegrazing’ is een middel dat wordt ingezet om te voorkomen dat het heidegebied dichtgroeit met grassen en bomen...

Bedreiging historische landschappen

Het principe van drukbegrazing is eenvoudig: veel schapen en geiten grazen korte tijd op dezelfde plek, een paar keer per jaar. Op die manier krijgen jonge boompjes geen kans om tot boom uit te groeien in dit heidegebied, en worden grassen kort gehouden. Zonder drukbegrazing en andere maatregelen groeien open landschappen zoals heideterreinen dicht, en gaan historische landschappen verloren.

Foto: Geurt Besselink.

Stikstof werkt als mest

Het dichtgroeien van de heide wordt vooral veroorzaakt doordat er te veel stikstof in de lucht zit, onder meer in de uitstoot door industrie, verkeer en veehouderij. Dat werkt als een meststof die explosieve groei van boompjes en grassen veroorzaakt. Drukbegrazing is een van de herstelmaatregelen die Natuurmonumenten samen met andere terreineigenaren en de Provincie Drenthe uitvoert.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Drenthe, of van Natuurmonumenten.


Werk in het veld

Naast drukbegrazing nemen zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer andere maatregelen om vergrassing en verbossing te voorkomen. Ook wordt de komende tijd regulier onderhoud verricht.

In verschillende rondes - rekening houdend met het broedseizoen - staan PAS- maatregelen (Programma Aanpak Stikstof) op de agenda, zoals het verwijderen van jonge dennetjes en berkjes over een heide-oppervlakte van 26 hectare. Ook wordt heide gemaaid, geplagd en wordt een deel van de voedselrijke, vergraste bodemlaag verwijderd. In alle gevallen gaat het om kleinere oppervlaktes. De maatregelen sluiten grotendeels aan op regulier beheer en zullen dus beperkt opvallen in het veld.

Staatsbosbeheer verricht de komende tijd herstelwerkzaamheden aan fietspaden en aan rasters en begrenzingen waarbinnen grote grazers actief zijn. In de buurt van het ecoduct over de A28 wordt lariksopslag verwijderd en worden enkele oude sloten gedempt. Ook worden enkele percelen bijgeplant met inlandse beuk.