Herstart natuurherstelwerkzaamheden Dwingelderveld


Binnenkort start Natuurmonumenten weer met de natuurherstelmaatregelen in het Dwingelderveld. Alles is erop gericht om de rijkdom van het open heidelandschap te behouden en te versterken. En om de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren te vergroten. Dat betekent even overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen. En kan de bezoeker optimaal genieten van een bijzonder stukje Dwingelderveld.

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht.

Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof uit verkeer, industrie en landbouw. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen, bramen en jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten. En dat heeft weer een negatief effect op bijzondere dieren.

Wat gaat Natuurmonumenten doen?

Ieder natuurgebied vraagt om een eigen aanpak. In het Dwingelderveld gaat het om een pakket aan maatregelen. Om verdroging van de vennen tegen te gaan, worden bomen gekapt en opslag van jonge boompjes langs de venranden verwijderd, bijvoorbeeld bij de Dwingeler IJsbaan.

Om het areaal aan heide te vergroten, worden selectief jonge boompjes gekapt, bijvoorbeeld in de Anserdennen. Daarna worden stobben verwijderd en wordt er geplagd en gemaaid. Dit gebeurt op verschillende plekken in het Dwingelderveld. En er vindt op verschillende plekken weer drukbegrazing plaats, onder andere bij de Anser IJsbaan.

Bij al deze maatregelen werkt Natuurmonumenten nauw samen met andere terreinbeherende organisaties en de Provincie Drenthe.

Kibbelhoek, foto: Erik Bethlehem

Gebied bezoeken

Met een ecologische check vooraf, de terreinomstandigheden van het moment en met zorg voor de omgeving, maakt Natuurmonumenten voortdurend een afweging wanneer de maatregelen uitgevoerd moeten worden. Voorkomen van overlast is niet mogelijk, maar als de werkzaamheden klaar zijn, mag de natuur haar gang weer gaan en kunnen bezoekers genieten van de rust in het Dwingelderveld.