Werkzaamheden winter 2020-2021


Staatsbosbeheer is in november begonnen met een aantal werkzaamheden in het Dwingelderveld. Het doel van deze werkzaamheden is herstel heidevegetaties en hydrologisch herstel.

Het Dwingelderveld is om vele redenen een belangrijk gebied. In 1991 is het gebied aangewezen als nationaal park. Naast natuurgerichte recreatie, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie is behoud en ontwikkeling van natuurwaarden één van de doelstellingen van een nationaal park. De aanwezigheid van het grootste natte heidegebied van West-Europa en de vele vennen en veentjes maken het tot een belangrijk gebied.

Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Maaien, plaggen en bekalken van vergraste heidevegetaties om zo heide en heischrale graslanden te herstellen.
  • Het afplaggen van een deel van de bouwvoor van een grasland en het bekalken.
  • Dempen van sloten in het bos om een natuurlijke waterstand te herstellen.

Verminderen voedingsstoffen en stikstof

Gestart is met het diep maaien (chopperen) van vergraste stukken heide. Dit gaat om een aantal stukken op de Kraloërheide, Nuilerbos en het Westerveen. Met behulp van een klepelmaaier wordt de bovenste vegetatielaag, dat voornamelijk uit humus en pijpenstro bestaat, verwijderd. Het materiaal wordt meteen in een in afgesloten kar geblazen en naar een opslag gebracht. Daarna wordt het materiaal naar Overijssel vervoerd. Daar wordt het gebruikt voor natuurherstel door het over bepaalde gronden uit te strooien. Het strooisel wordt dus nuttig gebruikt. Vervolgens worden de gemaaide stukken voorzien van een laagje kalk (steenmeel). Door een te hoge stikstofdepositie verzuren heidebodems te sterk en hebben planten moeite om in deze zure milieu te kiemen of te groeien. Door met steenmeel te bekalken wordt er over een langere periode kalk aan de bodem afgegeven waardoor kiemende planten meer kans hebben om te overleven.

Naast chopperen wordt er op een zestal plekken geplagd. Hier wordt de humuslaag tot de minerale ondergrond weggehaald en ook deze stukken worden bekalkt. Verder zijn er een aantal stukken die alleen maar worden bekalkt.

Op een voormalige akker dat nu al jaren in de begrazing wordt meegenomen zal op een deel 20 cm worden afgegraven. In deze laag zit nog teveel voedingstoffen. Door het afgraven kunnen wij op dat stuk een heischrale grasland ontwikkelen. Heischrale graslanden zijn nu zeldzaam in Nederland. In de loop der jaren zijn er veel van dit soort terreinen verloren gegaan. In het Dwingelderveld kunnen we nog een aantal van deze bijzondere graslanden herstellen.

Hydrologisch herstel

In het Noordelijk bosdeel van het Dwingelderveld zal in 2021 begonnen worden met het dempen van sloten. Eerst zullen langs deze sloten werkstroken worden gemaakt. Het hout dat hierbij vrijkomt zal worden versnipperd en tijdelijk in depot worden gezet en daarna afgevoerd. De reden voor het dempen van deze sloten is herstel van een natuurlijker grondwaterstand. Deze sloten zijn omstreeks 1925 gegraven om een lager nat heide- en veengebied te ontwateren om bos aan te leggen.

Deze werkzaamheden zijn het vervolg van herstel van een natuurlijker grondwaterstand, in het bos, waar we in 2003 mee zijn begonnen. Deze inrichtingsmaatregelen vallen onder de PAS maatregelen. Project PAS Drenthe.

Tijdens de werkzaamheden is er een ecologisch werkprotocol en wordt er rekening gehouden met de wet Natuurbescherming. Er wordt niet gewerkt tussen 17.00 u en 7.00 u. En tenzij daarvoor toestemming is verkregen niet op zaterdag en zon- en feestdagen

Mogelijk overlast recreatief gebruik

Tijdens de werkzaamheden zal op bepaalde plekken overlast op wandel- fiets- en ruiterpaden ontstaan. Hiervoor zullen omleidingsroutes worden aangegeven. De parkeerplaats aan de Lheebroekerstraat - Smalbroek zal tijdelijk worden afgesloten.

Vragen of opmerkingen

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan men terecht bij boswachter Albert Henckel. Staatsbosbeheer Zuidwest Drenthe

Achter ’t zaand 2a, 7991 NG Dwingeloo

telefoon 06-51416691

Mail: a.henckel@staatsbosbeheer.nl