Inrichtingsplan Dwingelderveld


In het Nationaal Park Dwingelderveld staat het behoud en herstel van de natuur voorop, met natuurbeleving als nevendoel. In het Integraal Gebiedsplan natuur en landschap van de provincie Drenthe zijn gebieden in en rond het Dwingelderveld begrensd als natuurgebied en zijn de natuurdoelen van het gebied vastgelegd. In het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) uit 2004 heeft het toenmaige Overlegorgaan voor het Nationaal Park deze uitgangspunten uitgewerkt in concrete doelen en vertaald in een activiteitenprogramma (Overlegorgaan NP Dwingelderveld 2004). Herstel van de natuurlijke waterhuishouding is volgens het BIP een van de belangrijkste voorwaarden om de natuurdoelen te bereiken. In het Plan van Aanpak Waterhuishouding 2001-2006, dat is opgenomen in het BIP, zijn hiervoor maatregelen geformuleerd. Omvorming van de landbouwenclave van het Noordenveld in natuurgebied is een essentiële voorwaarde om deze maatregelen te kunnen uitvoeren.

Inmiddels is het Noordenveld opnieuw ingericht en overgedragen aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Samen met de verwerving van een belangrijk deel van het Kloosterveld aan de zuidkant van het gebied - is een belangrijke stap gezet om het watersysteem te herstellen. Het maakt ook verschillende andere maatregelen mogelijk voor doelen op het gebied van natuur, recreatie, waterbeheer en landschap. De oppervlakte en kwaliteit van natte en droge heide is vergroot, overeenkomstig de kerndoelen van het Natura 2000-gebied.

Als u de complete tekst van het "Inrichtingsplan Dwingelderveld" wilt lezen kunt u deze hier downloaden (pdf, 5.1 MB).

In 2007 heeft het Nationaal Park ook een publieksbrochure (pdf, 1.5 MB) uitgegeven met een toelichting op de plannen.

In 2012 zijn de werkzaamheden gestart. Ook dit is in een brochure (pdf, 3.6 MB) voor bezoekers en omwonenden uitgelegd. Van het eindrapport is een populaire verse gemaakt in de vorm van een gebiedskaart met alle wetenswaardigheden. Deze kaart is te downloaden>>> (pdf, 3.1 MB)