Bestuurscommissie ingesteld


De uitvoering van het Inrichtingsplan vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een Bestuurscommissie Dwingelderveld (BCD). Deze commissie is door Gedeputeerde Staten van Drenthe ingesteld op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied en bestaat uit de volgende personen die de betrokken organisaties vertegenwoordigen:

dhr. W.P.M. Urlings
onafhankelijk voorzitter

mevr. M.M. Kool
Waterschap Reest en Wieden

dhr. J. ten Kate
gemeente De Wolden

mevr. C. Scholten-van der Scheer
Nationaal Park Dwingelderveld

dhr. W.F.G. Alblas
Natuurmonumenten

dhr. J. Pit
gemeente Midden-Drenthe

dhr. R. Martens
gemeente Westerveld

dhr. L.A. Hummelen
Staatsbosbeheer

dhr. A. Steenbergen
LTO-Noord

mevr. A. Bernhardt
Rijkswaterstaat

dhr. W. Paas
Provincie Drenthe, adviseur

dhr. A.W. Albers
Dienst Landelijk Gebied, secretaris BCD

De BCD functioneert naast de Stuurgroep van het NP Dwingelderveld. Haar taak en functioneren is beperkt tot het realiseren van de voorgestelde maatregelen in het Inrichtingsplan binnen de afgesproken tijd. De Bestuurscommissie komt vier tot acht keer per jaar bijeen.
De Stuurgroep Regionaal Landschap Zuidwest Drenthe blijft voor het NP Dwingelderveld verantwoordelijk voor de taken aangegeven in het BIP 2004.

De praktische regie berust bij de Projectgroep. Deze bewaakt de afstemming en de financiën en zorgt voor samenhang van de uitvoeringsprocessen. De projectgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurscommissie en stelt, indien gewenst, werkgroepen in op deelonderwerpen.
In de projectgroep zitten ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende overheden, vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, twee leden namens de Dorpsbelangen, de adviseur van de provincie, de projectleider en de coördinator Communicatie en Educatie. De voorzitter van de Projectgroep wordt benoemd door de Bestuurscommissie.
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) verzorgt in opdracht van de provincie Drenthe het secretariaat van de Bestuurscommissie, de Projectgroep en de eventuele werkgroepen.
Deze opdracht leggen DLG en de provincie vast in een prestatieafspraak.