Organisatie


De uitvoering van het Inrichtingsplan vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een Bestuurscommissie Dwingelderveld (BCD). Deze commissie is door Gedeputeerde Staten van Drenthe ingesteld op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied en bestaat uit de volgende personen die de betrokken organisaties vertegenwoordigen:

 • dhr. W.P.M. Urlings
  onafhankelijk voorzitter
 • dhr. H. Peereboom
  Waterschap Drents-Overijsselse Delta
 • dhr. J. ten Kate
  gemeente De Wolden
 • dhr. H. van Hooft
  Nationaal Park Dwingelderveld
 • dhr. W.F.G. Alblas
  Natuurmonumenten
 • dhr. G.J. Bent
  gemeente Midden-Drenthe
 • dhr. H. Geertsma
  gemeente Westerveld
 • dhr. L.A. Hummelen
  Staatsbosbeheer
 • dhr. A. Steenbergen
  LTO-Noord
 • mevr. A. Bernhardt
  Rijkswaterstaat
 • dhr. W. Paas 
  Provincie Drenthe, adviseur
 • dhr. A.W. Albers
  Dienst Landelijk Gebied, secretaris BCD

De BCD functioneert naast de Stuurgroep van het NP Dwingelderveld. Haar taak en functioneren is beperkt tot het realiseren van de voorgestelde maatregelen in het Inrichtingsplan binnen de afgesproken tijd. De Bestuurscommissie komt vier tot acht keer per jaar bijeen.
De Stuurgroep Regionaal Landschap Zuidwest Drenthe blijft voor het NP Dwingelderveld verantwoordelijk voor de taken aangegeven in het BIP 2004.

De praktische regie berust bij de Projectgroep. Deze bewaakt de afstemming en de financiën en zorgt voor samenhang van de uitvoeringsprocessen. De projectgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurscommissie en stelt, indien gewenst, werkgroepen in op deelonderwerpen.
In de projectgroep zitten ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende overheden, vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, twee leden namens de Dorpsbelangen, de adviseur van de provincie, de projectleider en de coördinator Communicatie en Educatie. De voorzitter van de Projectgroep wordt benoemd door de Bestuurscommissie.
Prolander verzorgt in opdracht van de provincie Drenthe het secretariaat van de Bestuurscommissie, de Projectgroep en de eventuele werkgroepen.
Deze opdracht leggen Prolander en de provincie vast in een prestatieafspraak.