Belangrijk waterbesluit


Op 17 december 2009 stond het Inrichtingsplan en Waterbesluit slenkstructuur Dwingelderveld op de agenda van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest en Wieden. Het bestuur heef het ontwerp definitief vastgesteld. Zij heeft rekening gehouden met de ingebrachte zienswijzen en voorgestelde planwijzigingen.

Vertraging

Het waterschap heeft de problemen en oplossingen beschreven in een “Inrichtingsplan en Waterbesluit en slenkstructuur NP Dwingelderveld”. Sommige burgers hebben wijzigingen voorgesteld en soms hun zorg over de vernatting uitgesproken, compleet met constructieve suggesties. De behandeling van alle op- en aanmerkingen heeft langer geduurd dan gebruikelijk. Dat had o.m. te maken met:

  • Het besluit van de gemeente Westerveld over de weg Lhee Kraloo
  • De verkiezingen van een nieuw Algemeen Bestuur Reest en Wieden
  • De wettelijk verplichte toets van het plan vanwege de Natuurbeschermingwet. Hierdoor was extra onderzoek nodig.

Water vasthouden

Dit alles heeft geleid tot een aantal planwijzigingen, zoals aanpassing van het kadetracé Kloosterveld en aanpassing van het kadetracé en de aanleg van een poel aan de Leisloot. Tevens is er aandacht voor bestaande waterafvoer Voor de Broeken. Het waterschap adviseert hierover. Voor het oplossen van de bestaande overlast wordt een plan uitgewerkt. Als gevolg van de Natuurtoets komen er geen zogenoemde knijpstuwen in het Dwingelderveld, maar komen speciale stuwen op de randen van het Dwingelderveld. Hiermee wordt een grote hoeveelheid water tijdelijk vastgehouden als het uitzonderlijk veel geregend heeft. Als de piek via de beken weggestroomd is, wordt het vastgehouden water achter deze piek aan afgevoerd. Dit is te vergelijken met het “ritsen” van auto’s op de snelweg om filevorming te voorkomen. File’s van water leidde vaak tot met natte voeten in de beekdalen en in Meppel. Om alles goed in de gaten te houden installeert het waterschap extra meetpunten en wordt de waterstand ook in het beekdal buiten het nationale park gemeten. Deze meetgegevens staan straks op de website van Reest en Wieden.

Grote verbetering

Met het waterbesluit lost het waterschap de interne verdroging goeddeels op voor een gebied van 2100 hectare. De waterstanden die nodig zijn om de natuur in stand te houden en te verbeteren komen binnen bereik. Voor andere maatregelen zijn de beheerders verantwoordelijk. Als zij langs de slenken bos omvormen naar heide is de interne verdroging voor 100% opgelost. Naaldhout verbruikt namelijk tot 75 procent van al het water dat uit de lucht valt.

Overloop

283afa88280220d077b84e7a51eaccaeDoor de klimaatsveranderingen is het noodzakelijk ruimte voor water te creëren. Natuur en water vasthouden gaan vaak goed samen. In het Dwingelderveld kan bij hevige regen 1,25 miljoen kuub water worden vastgehouden met minimale schade aan de natuur. Onder deze extreme omstandigheden hebben ook enkele landbouwpercelen en het bungalowpark aan de Leisloot te maken met wateroverlast. De oplossing is een overloopgebied in te richten aan de noordkant van de Leisloot op grond van Natuurmonumenten. De maatregelen zijn onderdeel van Inrichtingsplan Dwingelderveld.

Anserveld en Moraine

Voor het Anserveld en het landbouwgebied Spier Moraine wordt in 2012 gestart met het opstellen van een Waterbesluit. Het landbouwgebied Spier Moraine voert voor een deel het overtollige landbouwwater af via het Dwingelderveld. Hiervoor wordt naar een andere oplossing gezocht. We beginnen met een startbijeenkomst in het gebied waarin we wensen en problemen inventariseren. Het waterschap presenteert daar een plan van aanpak. In het Anserveld liggen extra mogelijkheden voor waterberging tijdens extreme neerslag.