Ecoduct; ruim baan voor dieren


2013-2-ecoduct1

Op 29 oktober 2013 wijdde gedeputeerde Rein Munniksma het nieuwe ecoduct over de A28 officieel in. Een paar dagen later maakten bijna vijfhonderd omwonenden gebruik van de gelegenheid een kijkje te nemen op het ecoduct en de 'toevoerstroken'. Een kans die voorlopig niet weer komt, want het ecoduct is nu het exclusieve domein van de dieren.

Het ecoduct zelf was al een tijd klaar. De laatste maanden voor de inwijding is nog hard gewerkt aan de inrichting van de toegangsstroken aan de westen oostkant. Aan de oostkant is de met meststoffen verrijkte bovenlaag van het grasland afgegraven, aan de westkant is de jonge bosaanplant op voormalige landbouwgrond gekapt. Aan beide zijden zijn slenken en poelen gegraven. De voedselarme grond die hierbij vrijkwam is als laag over het ecoduct gebracht.

2013-2-ecoduct2

Ook bovenop het ecoduct zijn poelen aangelegd. Over de hele strook is heideplagsel verspreid. De strook zal bestaan uit grotendeels open heidelandschap. Grazende koeien zullen het gebied openhouden. Zij blijven binnen een raster, dat voor andere (wilde) dieren makkelijk passeerbaar is. De randen van het ecoduct en van de hellingen aan weerszijden zijn voorzien van een beplanting van struiken en lage bomen, die het ecoduct visueel afschermen van de omgeving. Om insecten en andere kleine dieren te helpen hun weg te vinden is op het ecoduct een rij boomstronken gelegd.

2013-2-ecoduct3

Er zijn camera's geplaatst om te registreren hoe dieren van het ecoduct gebruik maken. Om dezelfde reden zullen regelmatig sporen worden geteld. De start is veelbelovend: al tijdens de bouw van het ecoduct stonden reeën klaar om het te gebruiken. Ook vos, haas en konijn hebben al sporen achtergelaten en aan de rand van het ecoduct zijn dassensporen gevonden. Verder zijn er al verschillende soorten vlinders gezien. Dankzij het ecoduct zijn het Dwingelderveld en het Terhorsterzand weer met elkaar verbonden. De komende jaren wordt gewerkt aan de ecologische verbinding met natuurgebieden verder naar het oosten, zoals het Scharreveld. Vanwege de beperkte middelen krijgt deze verbinding een sober karakter.

Veentje hersteld

In de noordoostelijke hoek van het Dwingelderveld, vlakbij de toegangszone naar het ecoduct, liggen drie veentjes op een rij. Het middelste daarvan is indertijd bij de verdubbeling van de A28 gedempt met stobben. Intussen was het veranderd in een bult begroeid met berken. Na onderzoek van de bodem bleek het nog mogelijk om dit veentje te herstellen; er was nog een laagje veen aanwezig. Het herstelwerk is vervolgens in het inrichtingsproject meegenomen. Nu is het weer een laagte die zich vult met water.