Plannen voor Spier-Moraine


Ecoduct en water maken inrichting noodzakelijk

Meer dan tien jaar geleden heeft het voormalige Waterschap Meppelerdiep zich al eens georiënteerd op de waterhuishouding in het gebied Spier-Moraine. Het bleek dat het voor de landbouw hier en daar te nat is. Waterschap Reest en Wieden nam dit knelpunt op in het meerjarenprogramma Water Op Maat. Het oplossen van het knelpunt is naar voren gehaald omdat andere ontwikkelingen dat noodzakelijk maakten. Daarom start het waterschap nog dit jaar met het opstellen van een plan voor het gebied Spier-Moraine.

Omleiding water

8af16279c718f89f8aedee5d40975ef3De ontwikkelingen rond de inrichting van het Dwingelderveld hebben ervoor gezorgd hebben dat het project naar voren is gehaald. Het nieuw geplande ecoduct bijvoorbeeld, verbindt de beide gebieden ten noorden van camping de Moraine. Omdat een ecoduct een brede basis heeft, verandert de inrichting van de streek behoorlijk. Bovendien moet hier nog een ander probleem opgelost worden. Water uit het landbouwgebied Spier- Moraine gaat nu nog via het Dwingelderveld op weg naar het zuiden. Die sloten ontwateren ook het Nationaal Park. Hierdoor verdroogt de natuur. Bovendien heeft het water niet die kwaliteit die voor de ontwikkeling van vochtige heide noodzakelijk is. In de toekomst stroomt het water in een andere richting, om het Nationaal Park heen. Daarvoor staan meerdere routes open. Op deze wijze krijgt de landbouw geen natte voeten en heeft het Dwingelderveld een probleem minder. Dit gebied, dat buiten het Nationaal Park ligt, noemt de Bestuurscommissie Dwingelderveld uitwerkingsgebied A. Het waterschap en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) werken nauw samen aan het plan voor Spier-Moraine en zullen waar mogelijk rekening houden met wensen uit de streek. Het waterschap zal een Waterbesluit opstellen, waarna de inrichtingsplannen uitgewerkt kunnen worden. De Bestuurscommissie neemt het totale project onder haar hoede.

Inrichting tot natuurgebied

e1927cf7589700b5b46cd7b9657c9b00Om zowel het ecoduct als de omleiding goed aan te pakken, is een concreet plan nodig. Onderdeel van het plan is de inrichting van 30 hectare voormalige landbouwgrond, aansluitend aan het Terhorsterzand. Hierdoor ontstaat ook aan de oostzijde van het Dwingelderveld een nieuw stuk natuur. Deze grond is al voor natuurontwikkeling aangekocht. Met dit stuk nieuwe natuur komt de verbinding met de natuurgebieden ten oosten van het Dwingelderveld en het Terhorsterzand beter tot zijn recht, zodat dieren vanuit het Dwingelderveld kunnen reizen naar de natuurgebieden in Midden-Drenthe en andersom. De Bestuurscommissie houdt toezicht op de ontwikkeling van de plannen. Er is in geen geval sprake van uitbreiding van het Nationaal Park. Wat dat betreft blijft alles bij het oude. Deze zomer zal gestart worden met het inventariseren van de knelpunten in het waterbeheer en zullen de plannen verder vorm worden gegeven. In de volgende Veldspraak leest u meer over de plannen. Wordt vervolgd.