Procedure aanvragen evenement


Wat kunt u verwachten na het indienen van een vergunningaanvraag?

Als organisator dient u een aanvraag voor een evenementen vergunning in bij de gemeente. Dit moet minimaal 8 weken van tevoren gebeuren. U geeft daarin aan wat de bedoeling is, hoeveel deelnemers of bezoekers verwacht worden. En ook langs welke route of op welke locatie activiteiten plaatsvinden. De gemeente checkt de aanvraag binnen 5 werkdagen op volledigheid. Als er delen ontbreken, ontvangt u bericht met het verzoek aan te vullen (dit schort de beslistermijn op). Als de aanvraag compleet is, stuurt de gemeente de route en bijbehorende informatie door naar het loket voor beoordeling door de terreineigenaren. Terwijl de gemeente de rest van de vergunning beoordeelt, kijken eigenaren naar effect van het evenement op natuurwaarden en andere gebruikers. Als de terreineigenaren aanpassing willen van de route, of aanvullende voorwaarden willen stellen, ontvangt u ongeveer 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht van het loket. Dat kan gaan om eenvoudige aanpassingen/voorwaarden met het verzoek daarmee akkoord te gaan. Als het om ingrijpender wijzigingen gaat, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek. Er wordt dan gekeken of in samenspraak een alternatief gevonden kan worden. Als er akkoord is tussen organisator en terreineigenaren, stuurt het loket een toestemmingsverklaring (met waar nodig de aanpassingen/voorwaarden) naar de gemeente. De gemeente handelt de vergunning verder af. Toestemming en eventuele voorwaarden worden onderdeel van de vergunning. U krijgt geen apart contract meer met de terreineigenaar.

Wanneer u geen vergunning nodig hebt, maar wel toestemming?

Wilt u een activiteit of evenement organiseren, waarvoor geen vergunning van de gemeente nodig is, dan kunt u zich voor toestemming rechtstreeks wenden tot het loket. De doorlooptijd voor een toestemmingsverklaring is ook maximaal 8 weken. In principe verloopt het proces verder gelijk met dat van een vergunning aanvraag.

Kleine activiteiten alleen melden

Gaat het om een kleine activiteit (minder dan 50 deelnemers, geen financiële bijdrage per deelnemer en over paden/terreinen die voor die activiteit bedoeld zijn), dan volstaat een melding. Meldingen moeten minimaal 4 weken voor aanvang bij het loket gedaan worden. Daarvoor moet ook een formulier en indien van toepassing een kaart met route worden aangeleverd. Meldingen zijn van belang om een totaaloverzicht van activiteiten te maken en daarmee inzicht in recreatiedruk te krijgen. En waar nodig kunnen we de organisator melding doen van activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden.