Het vernattingsproject van Staatsbosbeheer

Het landschap straks

Het productiebos dat nu wordt aangepakt ligt in een gebied waar natuurlijke processen een hoofdrol spelen. De van nature voorkomende boomsoorten verdienen daarom de voorkeur boven de typische productiesoorten. Na de uitvoering van de werkzaamheden is er een halfopen boslandschap ontstaan. Runderen en schapen houden het bos hier open. Het sterk afwisselende bos van de toekomst sluit straks naadloos aan op de Kraloërheide. In sommige gebieden zal het veen niet kunnen grazen. Hier zal al snel weer dicht bos ontstaan, doordat boomzaden uit de omgeving hun kans pakken. Op open zandplekken, ontstaan door het dempen van sloten, zal deze ontwikkeling het snelst gaan.

Bosbeheer-vervolg-productiebos
bosbeheer-vervolg-recreatie

Nieuw hoogveen

In de laagste delen van het bosgebied, waar water langdurig blijft staan, zal een venig landschap ontstaan. Dit wachten de beheerders met spanning af omdat hoogveen tot de belangrijkste natuurwaarden in het Dwingelderveld worden gerekend. Dat veen biedt kansen aan tal van karakteristieke soorten als veenbesblauwtje, heikikker en beenbreek.
Op enkele plaatsen, zoals op de overgang naar Kraloërheide, zal vochtige of zelfs natte heide tot ontwikkeling komen. In deze heide blijft regenwater staan doordat er een leemlaag in de bodem zit. Daardoor zakt het grondwater in de zomer niet te diep weg. Door het voedselarme karakter van regenwater, door plaggen en door het grazende vee, groeien hier specifieke planten zoals dopheide, veenbies, snavelbies en klokjesgentiaan. Door de ontginning en de verdroging van heidevelden is dit type heidevelden zeldzaam geworden.

Overlast wordt zo veel mogelijk beperkt

De werkzaamheden in de bossen van het Dwingelderveld worden over een aantal jaren verspreid. Een deel van de zandwegen zal verdwijnen omdat het ter plekke erg nat wordt. Deze wegen – ooit bedoeld voor het afvoeren van hout – zijn niet meer nodig. De routes van de bestaande ruiter-, wandel- en fietspaden zullen worden aangepast. Dat betekent dat sommige paden een iets ander tracé krijgen of wat worden opgehoogd. Inmiddels is het verharde wandelpad waar veel minder-validen gebruik van maken al geheel gemoderniseerd. Hier is het weer prima wandelen. Bovendien krijgen recreanten vanaf dit pad een uitstekend zicht op het schitterende Blanke Veen, een van de parels waarvoor Staatsbosbeheer zo hard aan het bosgebied werkt.

Zoveel mogelijk zal Staatsbosbeheer proberen overlast te voorkomen of voor alternatieven zorgen in andere delen van het Dwingelderveld.

Zo kan het worden als de natuur vrij spel heeft