Natura 2000


Het Dwingelderveld is ook aangewezen als Natura 2000 gebied. Om de kwaliteit van de natuur ook in de toekomst te borgen, worden er nu werkzaamheden uitgevoerd.

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Samen met de partners in het landelijk gebied werken wij aan het inrichten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het uitvoeren van maatregelen in de Drentse N2000-gebieden. Het college heeft hiervoor het Programma natuurlijk Platteland vastgesteld. Bestaande Europese afspraken worden verbonden aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. We zetten sterk in op koppelingen tussen natuur, water, landbouw vrijetijdseconomie. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.

Watersysteem op orde

In het Nationaal Park Dwingelderveld staat het behoud en herstel van de natuur voorop, met natuurbeleving als nevendoel. Herstel van de natuurlijke waterhuishouding is een van de belangrijkste voorwaarden om de natuurdoelen te bereiken.

Van landbouw terug naar natuur

Inmiddels is het Noordenveld opnieuw ingericht met een LIFE subsidie en overgedragen aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Samen met de verwerving van een belangrijk deel van het Kloosterveld aan de zuidkant van het gebied - is een belangrijke stap gezet om het watersysteem te herstellen. Het maakt ook verschillende andere maatregelen mogelijk voor doelen op het gebied van natuur, recreatie, waterbeheer en landschap. De oppervlakte en kwaliteit van natte en droge heide is vergroot, overeenkomstig de kerndoelen van het Natura 2000-gebied.